Artykuły

Farmakoterapia otępień

Farmakoterapia otępień

W otępieniu dochodzi do organicznego uszkodzenia mózgu oraz osłabienia nabytej sprawności umysłowej. Najczęstszą postacią otępienia jest choroba Alzheimera (AD), która dotyka ok. 5% osób po 65. roku życia i odpowiada za ok. 55% wszystkich otępień...

Ultrasonografia przezczaszkowa w diagnostyce chorób pozapiramidowych

Ultrasonografia przezczaszkowa w diagnostyce chorób pozapiramidowych

Zaburzenia ruchowe, czyli w jęz. ang. movement disorders, nazywane też schorzeniami pozapiramidowymi, dotyczą wielu zespołów objawów klinicznych jak parkinsonizm, pląsawica, dystonie, mioklonie, zespół niespokojnych nóg, akatyzje i inne dyskinezy. Cechują się zaburzeniami motoryki ciała i napięcia mięśniowego...

Problemy związane z hospitalizacją pacjentów z chorobą Parkinsona

Problemy związane z hospitalizacją pacjentów z chorobą Parkinsona

Zapadalność na chorobę Parkinsona (PD) rośnie z wiekiem i jest nieco większa wśród mężczyzn. Rozpowszechnienie choroby wynosi średnio 0,3% w populacji ogólnej, zaś u osób po 66. roku życia wynosi ok. 3% (1). PD jest drugą co do rozpowszechnienia chorobą neurodegeneracyjną – ryzyko zachorowania w ciągu całego życia dotyczy 1,3% kobiet i 2% mężczyzn...

Padaczka poudarowa

Padaczka poudarowa

Na padaczkę cierpi 1% ludzi powyżej 60. roku życia i istnieją dowody na to, iż odsetek ten wzrasta. Udar mózgu, którego konsekwencją jest naczyniopochodne uszkodzenie mózgu, jest najczęstszą przyczyną nowo zdiagnozowanej padaczki w populacji dorosłych, szczególnie u osób powyżej 65. roku życia...

Rezonans magnetyczny mózgu w chorobie Wilsona

Rezonans magnetyczny mózgu w chorobie Wilsona

Choroba Wilsona (chW) to rzadka (1/30 000 urodzeń) choroba genetyczna, dziedziczona autosomalnie recesywnie, wywołana przez nieprawidłowy metabolizm miedzi z patologicznym jej odkładaniem się w wielu narządach i tkankach (głównie wątroba, mózg, nerki, rogówka), co powoduje ich wtórne uszkodzenie...

Biomarkery białkowe w ostrej fazie zespołu Guillaina-Barrégo

Biomarkery białkowe w ostrej fazie zespołu Guillaina-Barrégo

Zespół Guillaina-Barrégo (ZGB) jest ostrą zapalną polineuropatią o podłożu autoimmunologicznym, w której dochodzi do uszkodzenia osłonek mielinowych i samych aksonów. Prowadzi to do uwolnienia biomarkerów białkowych, które gromadzą się w pobliskich przestrzeniach płynowych, a następnie na skutek uszkodzenia barier krew-mózg, krew-płyn mózgowo-rdzeniowy i krew-nerw przenikają do płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR) i do krwi...

Zastosowanie optycznej tomografii komputerowej w neurologii

Zastosowanie optycznej tomografii komputerowej w neurologii

Optyczna koherentna tomografia komputerowa (OCT) jest nieinwazyjną metodą obrazowania struktur siatkówki i nerwu wzrokowego. Metoda ta została wprowadzona na przełomie lat 80. i 90. XX wieku . W 1995 r. po raz pierwszy zastosowano ją w obrazowaniu prawidłowej siatkówki i patologii plamki żółtej...

Wpływ powikłań na przebieg rehabilitacji u pacjentów po przebytym udarze mózgu

Wpływ powikłań na przebieg rehabilitacji u pacjentów po przebytym udarze mózgu

Udar mózgu stanowi główną przyczynę niepełnosprawności osób powyżej 45. roku życia. Według publikowanych doniesień, 6 miesięcy po przebytym udarze u 48% chorych utrzymuje się niedowład połowiczy, 22% nie chodzi samodzielnie, 24–53% wymaga pomocy w czynnościach dnia codziennego, a u 12–18% stwierdza się zaburzenia językowe o typie afazji ...

Rozwarstwienie tętnic zewnątrzczaszkowych – aktualny stan wiedzy

Rozwarstwienie tętnic zewnątrzczaszkowych – aktualny stan wiedzy

W 1947 r. opublikowano przypadek rozwarstwienia tętnicy szyjnej wewnętrznej (internal carotid artery, ICA) wskutek urazu głowy (1). Następnie, w 1954 opublikowano kolejne dwa przypadki rozwarstwienia ICA po nakłuciu naczyń w celu wykonania angiografii, zaś pierwsze doniesienie o samoistnym rozwarstwieniu ICA opublikowano w 1959 r...

Miażdżyca tętnic szyjnych i kończyn dolnych – podobieństwa, różnice i wzajemne zależności

Miażdżyca tętnic szyjnych i kończyn dolnych – podobieństwa, różnice i wzajemne zależności

Jednym z najpoważniejszych powikłań miażdżycy tętnic doprowadzających krew do mózgu jest udar mózgu, będący drugą co do częstości przyczyną zgonu, jak również główną przyczyną trwałego upośledzenia sprawności i samodzielności osób dorosłych. Przyczyną 20% udarów niedokrwiennych jest choroba dużych naczyń doprowadzających krew do mózgu – tętnic szyjnych i kręgowych...

Postępy w diagnostyce i leczeniu udaru krwotocznego

Postępy w diagnostyce i leczeniu udaru krwotocznego

Krwotok śródmózgowy jest rzadszą postacią udaru mózgu – stanowi ok. 10–17% całkowitej liczby zachorowań na udar. Częściej chorują osoby pochodzenia latynoskiego, azjatyckiego i afrykańskiego. Jego konsekwencje zdrowotne związane z wyższą śmiertelnością i ryzykiem niesprawności są poważniejsze niż w przypadku udaru niedokrwiennego...

Zakrzepica żylna mózgu

Zakrzepica żylna mózgu

Zakrzepica żylna mózgu (cerebral venous thrombosis, CVT) jest rzadką, ale bardzo poważną chorobą naczyń mózgowych. Opisana w literaturze po raz pierwszy ponad 100 lat temu przez Ribes’a wciąż stanowi duże wyzwanie dla klinicysty. CVT stanowi 0,5–1% wszystkich udarów, występuje u 5 osób na milion rocznie. Inaczej niż w udarze tętniczym często chorują ludzie młodzi – 78% stanowią osoby poniżej 50. roku życia, kobiety trzykrotnie częściej niż mężczyźni ...

Neurobiologia i współczesna  farmakoterapia choroby Alzheimera

Neurobiologia i współczesna farmakoterapia choroby Alzheimera

Choroba Alzheimera należy do schorzeń pierwotnie zwyrodnieniowych OUN i stanowi niehomogenną grupę chorób, których wspólną cechą jest postępujący proces zwyrodnieniowy, głównie komórek nerwowych, oraz narastające otępienie...

Leki przeciwpadaczkowe - oczekiwania i rzeczywistość

Leki przeciwpadaczkowe - oczekiwania i rzeczywistość

Metody leczenia napadów padaczkowych zawsze były ściśle związane z poglądami na patogenezę napadów. I ewoluowały wraz z nimi. Na przestrzeni dziejów stosowane były różnorodne metody terapeutyczne napadów padaczkowych, począwszy od zaklęć, rytuałów, egzorcyzmów, składania ofiar, poprzez trepanacje czaszki, kastracje, kąpiele, diety, picie krwi chorych na padaczkę, spożywanie suszonej krwi kreta, picie koziego mleka, wyciągów z czaszki ludzkiej aż do stosowania upustów krwi, szczepionek z jadu węży czy picia własnej krwi przez chorego.

Udar niedokrwienny mózgu - leczenie trombolityczne

Udar niedokrwienny mózgu - leczenie trombolityczne

Udar mózgu jest trzecią pod względem częstości przyczyną zgonów w krajach wysoko rozwiniętych (po chorobach układu krążenia i nowotworowych), główną przyczyną niesprawności u osób dorosłych oraz drugą co do częstości przyczyną zespołów otępiennych.

Cukrzyca a udar niedokrwienny mózgu - czy można uniknąć tego powikłania?

Cukrzyca a udar niedokrwienny mózgu - czy można uniknąć tego powikłania?

Udar mózgu według definicji Światowej Organizacji Zdrowia z 1983 roku to zespół kliniczny charakteryzujący się nagłym pojawieniem się ogniskowego, a czasem również uogólnionego zaburzenia funkcji mózgu, które jeśli nie doprowadzi wcześniej do zgonu utrzymuje się dłużej niż 24 godziny i nie ma innej przyczyny niż naczyniowa.

Zawroty głowy i zaburzenia równowagi – na co zwracać uwagę na dyżurze?

Zawroty głowy są trzecią, po bólach głowy i bólach krzyża, najczęściej zgłaszaną przez pacjentów dolegliwością. Szacuje się, że rozpowszechnienie zawrotów głowy w populacji ogólnej wynosi 5–10%, a ich częstość rośnie z wiekiem, przez co po 65. roku życia dolegliwość ta dotyczy aż 30% populacji...

Konsekwencje poznawczo-behawioralne nagłego zatrzymania krążenia. Studium przypadku

Szacuje się, że w populacji europejskiej w czasie roku nagłe zatrzymanie krążenia (cardiac arrest, NZK) dotyka 38 osób na 100 tys. mieszkańców, co odpowiada ok. 700 tys. nowych zachorowań rocznie. NZK to stan, w którym wskutek ustania akcji skurczowej serca dochodzi do zatrzymania krążenia krwi i wtórnego zatrzymania czynności oddechowej. Wiąże się to z wysoką, tj. 60–70% bezpośrednią śmiertelnością w efekcie nagłego zgonu sercowego...

Odwracalny kurcz naczyń mózgowych przyczyną udaru mózgu – fakt czy fikcja?

Kurcz naczyń mózgowych może być przyczyną udaru mózgu u młodszych pacjentów poniżej 60 lat. W przeciwieństwie do takich przyczyn udaru w młodszym wieku jak rozwarstwienie tętnicy/tętnic, trombofilie, zakrzepica żylna, które są dosyć dobrze scharakteryzowane, kurcz naczyniowy nadal pozostaje niedostatecznie opracowany i często nie jest rozpoznawany. Brak jest specyficznych testów i diagnostycznych kryteriów jednoznacznie definiujących ten stan...