Regulamin portalu Esculap.com

Wstęp

Portal Esculap.com to serwis internetowy należący do IQVIA Technology Solutions Poland sp. z o. o. - zarejestrowanej w Polsce pod numerem KRS 0000264899 i mającej siedzibę w Warszawie (02-672), przy ul. Domaniewskiej 48, zwanej dalej „Usługodawcą”. Portal Esculap.com i inne należące do Usługodawcy strony i serwisy internetowe stanowią system (zwany dalej „Systemem").

System adresowany jest do osób związanych zawodowo z ochroną zdrowia, w tym lekarzy, dentystów, farmaceutów, pielęgniarek, ratowników medycznych, itd. (zwanych dalej „Użytkownikami”), które pragną uzyskać bezpieczny i komfortowy dostęp do materiałów i usług w Internecie oferowanych przez Usługodawcę oraz przez Wydawców współpracujących z Usługodawcą.

W ramach Systemu zarejestrowany Użytkownik otrzymuje od Usługodawcy oraz od Wydawców i Partnerów współpracujących z Usługodawcą na podany adres poczty elektronicznej aktualne i bieżące informacje medyczne, a także pozostałe informacje i nowiny z zakresu ochrony zdrowia, takie jak informacje o szkoleniach, ofertach pracy, terapiach, lekach oraz inne informacje o charakterze komercyjnym.

Konieczność podania przez Użytkownika danych identyfikujących wynika z wymogów polskiego prawa. Identyfikacja Użytkownika, w szczególności pod kątem weryfikacji jego zawodu, jest niezbędna z uwagi na fakt, iż szereg informacji medycznych nie powinno być przekazywanych osobom innym, niż profesjonaliści medyczni.

Postanowienia ogólne

Celem niniejszego Regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”) jest określenie praw i obowiązków Usługodawcy i Użytkowników, a także zasad, na jakich Użytkownik tj. osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, zawodowo związana z ochroną zdrowia, tj. wykonująca zawód jak lekarz, dentysta, farmaceuta, pielęgniarka, ratownik medyczny, itd., która spełnia warunki Regulaminu i dokonała Rejestracji Konta może uzyskiwać dostęp do Systemu.

Użytkownik i Usługodawca określani będą łącznie w treści Regulaminu, jako Strony.

W wyniku rejestracji online w Systemie lub dokonania pisemnego zgłoszenia przez Użytkownika (rejestracja), na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie i na podstawie oświadczeń Użytkownika i Usługodawcy zawartych w ich treści, Usługodawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Użytkownika usługi polegające na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do interesujących go materiałów i informacji, pochodzących od Usługodawcy oraz od Wydawców z nim współpracujących, zaś Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać zasad określonych w Regulaminie, a także korzystać z Systemu w sposób uczciwy oraz zgodny z prawem, nie zakłócając jego funkcjonowania.

Korzystanie z Systemu jest bezpłatne. Korzystanie z niektórych usług, dostępnych za pośrednictwem Systemu może być odpłatne, jednak w przypadku takiej usługi Użytkownik zostanie każdorazowo, przed skorzystaniem z niej, wyraźnie poinformowany o zasadach i wysokości odpłatności.

Usługodawca nie weryfikuje i nie ponosi odpowiedzialności za treści upubliczniane przez współpracujących z nim Wydawców.

Rejestracja, tworzenie konta i uzyskiwanie dostępu do Systemu. Rezygnacja z usług.

Konto oznacza konto prowadzone dla Użytkownika przez Usługodawcę w systemie informatycznym, zabezpieczone indywidualnym hasłem dostępu nadanym przez Użytkownika, będące częścią zbioru zasobów, a dane z nim powiązane stanowią dane osobowe, zgromadzone w zbiorze danych osobowych wskazanym poniżej, w ramach którego gromadzone są dane o Użytkowniku, jego dane osobowe, oraz informacje o jego działaniach w ramach Systemu (dalej „Konto”).

Konto stanowi usługę dostępu dla Użytkownika po zarejestrowaniu się i po zalogowaniu do serwisów Esculap.com oraz zawierają ustawienia Użytkownika związane z działaniem usług i ww. serwisów wymagających zalogowania. Jednocześnie dane konta stanowią część zbioru danych.

Użytkownik nie może posiadać więcej kont niż jedno.

Tworzenie i rejestrowanie Konta umożliwiającego dostęp do Systemu przebiega następująco:

a) Użytkownik wypełnia formularz zgłoszeniowy, podając odpowiednie dane. Użytkownik jest przy tym zobowiązany do podania żądanych informacji obowiązkowych oraz do zadbania o ich prawdziwość, rzetelność i kompletność.

b) Użytkownik zobowiązany jest zaakceptować Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, a Usługodawca niezwłocznie przesyła pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji link umożliwiający aktywację konta.

c) Od momentu aktywacji konta Użytkownik uzyskuje dostęp do Systemu i może korzystać z niego zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.

Użytkownik nie może korzystać z Systemu anonimowo ani z wykorzystaniem pseudonimu.

Bezpieczeństwo loginu (identyfikatora) i hasła

Login (identyfikator) i hasło każdego Użytkownika są informacjami osobistymi i poufnymi, w związku z czym niedozwolone jest korzystanie z nich przez inne osoby poza Użytkownikiem, któremu zostały przyznane. Każdy Użytkownik ponosi osobistą odpowiedzialność za swój login i hasło, w związku z czym ma obowiązek dbać o ich bezpieczeństwo i poufność. W przypadku zagubienia lub kradzieży loginu i/lub hasła Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym fakcie Usługodawcę.

Aktualizacja danych rejestracyjnych

Użytkownik posiadający Konto w Systemie zobowiązany jest niezwłocznie informować Usługodawcę o wszelkich zmianach danych podanych w procesie rejestracji, w szczególności dotyczących profilu zawodowego, mogącego wpływać na status Użytkownika.

Weryfikacja danych Użytkownika. Utrata prawa dostępu do Systemu

Od momentu podania danych w procesie rejestracji, przez cały okres korzystania z Systemu, Usługodawca uprawniony jest sprawdzać i weryfikować dane podane przez Użytkownika oraz posiadanie przez Użytkownika statusu zawodowego (związek z ochroną zdrowia) oraz spełnianie innych warunków niezbędnych do uzyskania i posiadania Konta w Systemie.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania dostępu do Konta lub dezaktywowania loginu i hasła w przypadku:

- udzielenia przez Użytkownika nierzetelnych, fałszywych bądź mylących informacji podczas procesu rejestracji;

- niedopełnienia przez Użytkownika obowiązku aktualizacji danych w związku z ich zmianą, najpóźniej w terminie jednego miesiąca od daty wystąpienia danej zmiany;

- utraty przez Użytkownika statusu osoby związanej z ochroną zdrowia;

- udostępnienia identyfikatora i/lub hasła osobie trzeciej bądź zezwolenia osobie trzeciej na uzyskanie dostępu do Systemu przy użyciu aktualnej w danym momencie sesji internetowej innego Użytkownika;

- korzystania przez Użytkownika z Systemu w sposób nieuczciwy lub niezgodny z prawem;

- w razie stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone.

Serwisy internetowe Usługodawcy

Użytkownik posiadający Konto jest uprawniony do korzystania z serwisów internetowych Usługodawcy, w tym z: Portalu medycznego www.Esculap.com oraz innych serwisów internetowych Usługodawcy.

Dostęp do serwisów internetowych Usługodawcy odbywać się będzie po zalogowaniu Użytkownika na stronę/serwis Usługodawcy. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że utworzenie Konta w Systemie, a także sam proces logowania do strony Usługodawcy, nie jest jednoznaczny z uzyskaniem dostępu do treści innych serwisów internetowych Usługodawcy. Zasady korzystania i dostępu do serwisów Usługodawcy określają odrębne regulaminy, o zaakceptowanie których Usługodawca będzie prosił Użytkowników.

Zgłaszanie reklamacji (wadliwość Systemu)

Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w Regulaminie nie są prawidłowo realizowane przez Usługodawcę. Reklamację należy złożyć pisemnie albo w formie elektronicznej na adres info@esculap.pl.

Reklamacja rozpoznawana jest w terminie 14 dni licząc od podania wszystkich istotnych danych reklamacji. Usługodawca ma prawo żądać uzupełnienia reklamacji, poprzez podanie innych istotnych dla jej wyjaśnienia informacji. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do Konta lub inny podany w reklamacji adres.

Rezygnacja z usług

Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Systemu.

W tym celu Użytkownik przesyła oświadczenie o rezygnacji na adres info@esculap.pl. Rezygnacja jest skuteczna w momencie potwierdzenia danych.

Własność intelektualna

Prawa własności intelektualnej do wszystkich treści zawartych w Systemie przysługują Usługodawcy lub innym podmiotom. Treści zawarte w Systemie zostają udostępnione Użytkownikom wyłącznie do ich indywidualnego użytku.

Ograniczenia korzystania z treści zawartych w Systemie nie dotyczą tych treści, które nie podlegają ochronie na podstawie przepisów dotyczących własności intelektualnej, np. prostych informacji prasowych, oraz treści wykorzystywanych w ramach ustawowego dozwolonego użytku.

Jeżeli Użytkownik chciałby wykorzystać jakiekolwiek treści zawarte w Systemie do celów wykraczających poza powyższy zakres, może zwrócić się do Usługodawcy w celu zawarcia odpowiedniego porozumienia z nim, współpracującym z nim Wydawcą lub Partnerem.

Obowiązki Usługodawcy

Usługodawca zobowiązuje się dochować należytej staranności w związku ze świadczeniem usług oraz z funkcjonowaniem Systemu, określonym w niniejszym Regulaminie.

Usługodawca dołoży starań dla ochrony swojego Systemu przed niepowołanym dostępem i innymi zagrożeniami.

Usługodawca dołoży starań, żeby System funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Systemu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych. Usługodawca nie jest zobowiązany odrębnie informować o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Systemu, przy czym będzie dokładał wszelkich starań, aby stosowny komunikat o przerwie w świadczeniu usług zamieszczany był na bieżąco na stronach internetowych Systemu.

Usługodawca zobowiązuje się przestrzegać wszelkich obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych oraz świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Obowiązki Użytkowników Systemu

Poprzez rejestrację w Systemie Użytkownik zobowiązuje się do:

- przestrzegania obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej porządku prawnego, a w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych, przepisów o ochronie praw własności intelektualnej, a także poszanowania zasad współżycia społecznego, etykiety sieciowej oraz szacunku dla praw i dóbr osobistych innych Użytkowników;

- przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu;

- korzystania z Systemu i informacji dostępnych w ramach Systemu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem;.

- nierozpowszechniania za pośrednictwem Systemu treści o charakterze reklamowym (spamu), pornograficznym, politycznym, a także sprzecznych z prawem i ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników Systemu

Jak opisano na wstępie do niniejszego Regulaminu, aby umożliwić weryfikację Użytkowników oraz aby zgodnie z celem Systemu był on przeznaczony wyłącznie dla określonej grupy osób, tj. profesjonalistów medycznych, Użytkownik obowiązany jest podać, na etapie rejestracji określone dane identyfikujące. Wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych jest wymagane do korzystania z Systemu.

Jako że funkcjonowanie systemu polega na świadczeniu usługi dostępu nadanego Użytkownikowi do określonych treści i materiałów, którymi może być zainteresowany i które odpowiadają profilowi zawodowemu oraz profilowi zainteresowań Użytkownika, aby Usługodawca mógł w pełni realizować usługi, jakich oczekuje od niego Użytkownik, Usługodawca musi w tym celu przetwarzać dane osobowe Użytkownika.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników znajdują się w Polityka prywatności.

Kontakt

Użytkownik może kontaktować się z IQVIA wysyłając email na adres info@esculap.pl, używając formularza on-line dostępnego w portalu w części "Kontakt", telefonicznie dzwoniąc na numer +48 22 389 1000 lub tradycyjną pocztą na adres: Redakcja Portalu Esculap, IQVIA Technology Solutions Poland sp. z o.o., ul. Domaniewska 48, 02-675 Warszawa.

Dane inspektora ochrony danych osobowych IQVIA: Barbara Bressolles. W przypadku zmiany inspektora informacja o zmianie zostanie umieszczona na portalu esculap.com.

Świadczenie usług drogą elektroniczną

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom e-maili. E-maile mogą dotyczyć serwisu i jego funkcjonalności, a także innych informacji związanych z korzystaniem z serwisu, np. komentarzy, życzeń, newsletterów.

Oferty pracy

1) W Systemie mogą być zamieszczane ogłoszenia o pracy dotyczące stanowisk zawodowych związanych z ochroną zdrowia.

2) Ogłoszenia dodaje się poprzez służący do tego formularz. Ogłoszenie ukazuje się w Systemie po zaakceptowaniu jego treści przez Usługodawcę. Ogłoszenie ukazuje się w Systemie na okres 30 dni. Ogłoszenie może być zamieszczone ponownie na kolejny okres. Zaakceptowanie treści ogłoszenia przez Usługodawcę nie zwalnia zamieszczającego od odpowiedzialności za tę treść.

3) W razie powzięcia przez Usługodawcę wątpliwości co do treści ogłoszenia, kontaktuje się on z zamieszczającym przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych w formularzu.

4) Usługodawca nie akceptuje ogłoszeń, których treść jest sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami.

5) Decyzja Usługodawcy o niezaakceptowaniu ogłoszenia nie podlega odwołaniu.

6) Zamieszczający może zwrócić się do Usługodawcy o zmianę ogłoszenia lub o wcześniejsze usunięcie ogłoszenia, na adres info@esculap.pl.

7) Nie jest dopuszczalne równoczesne zamieszczenie dwóch ogłoszeń dotyczących tego samego stanowiska, chyba że zamieszczą je różni zamieszczający

8) Zamieszczanie ogłoszeń jest bezpłatne.

Pliki cookies. Adresy IP

Przy udostępnianiu Systemu, Usługodawca korzysta z plików cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki tymczasowe, które umożliwiają serwerom Usługodawcy gromadzenie informacji z przeglądarki internetowej Użytkownika podczas każdej wizyty w Systemie (przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika). Pliki cookies są niezbędne do prawidłowego działania Systemu, a wyłączenie ich obsługi w przeglądarce Użytkownika uniemożliwia dostęp do panelu zarządzania Usługodawcy oraz udostępnianie Systemu Użytkownikowi.

Usługodawca wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Więcej informacji dotyczących plików cookies znajduje się w Polityka prywatności.

Treści publikowane przez innych Wydawców

Usługodawca nie weryfikuje treści upublicznianych przez współpracujących z nim Wydawców.

Dodatkowe (poza założeniem Konta w Systemie) zasady uzyskiwania dostępu do treści zamieszczonych przez Wydawców oraz Usługodawcę w ramach swoich serwisów mogą określać szczegółowe regulaminy zamieszczone na danych stronach, do których dostęp chciałby uzyskać Użytkownik. W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy Regulaminem a regulaminami Wydawców, pierwszeństwo, w odniesieniu do kwestii związanych z usługą dostępu, mają ustalenia zawarte w regulaminach Wydawców. Treść ww. regulaminów serwisów jest udostępniana Użytkownikowi w procesie uzyskiwania dostępu do serwisu; regulaminy te są dostępne na stronach internetowych Wydawców.

Każdy Wydawca ponosi odpowiedzialność za własny serwis internetowy (w szczególności treść), w związku z czym ma prawo określać, kto jest upoważniony do uzyskiwania dostępu do takiego serwisu na podstawie statusu Użytkowników (np. przynależności do określonej grupy zawodowej).

Usługodawca nie uczestniczy w podejmowaniu takiej decyzji, w związku z czym nie odpowiada za brak możliwości uzyskania przez Użytkownika dostępu do serwisu internetowego danego Wydawcy. W celu złożenia zażalenia na odmowę dostępu do serwisu internetowego Użytkownik powinien skontaktować się bezpośrednio z Wydawcą takiego serwis

Odpowiedzialność Usługodawcy

Usługodawca w ramach Systemu nie ma wpływu na serwisy i strony internetowe współpracujących z nim Wydawców i w tym zakresie nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Systemu ani za nieprzestrzeganie regulaminów korzystania z serwisów Wydawców, jak również nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie postanowień tych regulaminów.

Odpowiedzialność Usługodawcy związana jest jedynie z funkcjonowaniem Systemu. Usługodawca nie będzie ponosić odpowiedzialności za następujące szkody:

- mające związek z przydatnością, jakością, własnością Systemu, a także z jego przydatnością handlową i przydatnością do określonego celu;

- wynikających ze wszelkich działań lub zaniechań osób trzecich niezwiązanych w żaden sposób z Usługodawcą w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Systemu;

- związanych z dostępnością, działaniem, przerwami w działaniu Systemu lub jego awariami bądź z zaprzestaniem obsługi lub udostępniania Systemu, jeżeli nie miał na to wpływu Usługodawca lub osoby działające na rzecz Usługodawcy;

- wynikających z kierowania się wszelkimi faktami, opiniami, pomysłami, instrukcjami, metodami lub procedurami zwartymi w Systemie lub udostępnianymi za jego pośrednictwem, a także z korzystania z nich oraz podejmowania na ich podstawie działań i decyzji;

- wynikających z działania wszelkich wirusów, robaków, koni trojańskich bądź innego rodzaju szkodliwego oprogramowania lub z faktu zainfekowania urządzeń komputerowych, jeżeli ich źródłem nie jest System.

Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań na podstawie treści serwisów internetowych zawartych w Systemie lub udostępnianej po zalogowaniu się przy użyciu Konta w Systemie Użytkownicy powinni przeprowadzić samodzielną ocenę i weryfikację.

Siła wyższa

Jeśli wykonywanie przez Usługodawcę jakichkolwiek spoczywających na nim zobowiązań zostanie uniemożliwione, utrudnione lub opóźnione przez Działanie Siły Wyższej, Usługodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności z tytułu niewykonania, niepełnego wykonania lub zwłoki w wykonaniu (zależnie od okoliczności) zobowiązań, na które wpływa takie Działanie Siły Wyższej. Na potrzeby niniejszego Regulaminu określenie „Działanie Siły Wyższej” obejmuje pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, działanie żywiołów lub zdarzenia losowe, zamieszki, niepokoje społeczne, bunty, rewolucje, działania wojenne lub ataki terrorystyczne, strajki obejmujące swoim zasięgiem całą branżę oraz inne okoliczności o podobnym charakterze, na które Usługodawca nie ma wpływu.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu w każdej chwili bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany.

Aby ułatwić zapoznawanie się z uaktualnionym Regulaminem Usługodawca będzie umieszczać w dolnej części strony datę ostatniej aktualizacji Regulaminu.

Usługodawca zobowiązuje się powiadomić Użytkowników drogą elektroniczną o istotnej zmianie Regulaminu.

W przypadku istotnej zmiany Regulaminu, w szczególności zmiany dotyczącej praw i obowiązków Użytkowników, Użytkownik zostanie poproszony o zaakceptowanie Regulaminu w nowym brzmieniu podczas pierwszego logowania po zmianie.

Obowiązujące prawo i sąd właściwy

Niniejszy Regulamin oraz wszelkie roszczenia, spory lub innego rodzaju postępowania (o charakterze umownym lub pozaumownym) wynikające z tego Regulaminu podlegają polskiemu prawu i będą interpretowane zgodnie z tym prawem. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostałoby uznane za nieważne lub nieskuteczne mocy postanowienia sądu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Akceptacja Regulaminu

Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik zobowiązuje się działać w zgodzie z oświadczeniami i zobowiązaniami z niego wynikającymi. Treść niniejszego Regulaminu została zaproponowana przez Usługodawcę w trosce o komfort i bezpieczeństwo Użytkownika, a także aby zapewnić, że działanie tak Usługodawcy jak i Użytkownika pozostaje zgodne z obowiązującym prawem.

Każdy Użytkownik, który uzyskuje dostęp do Systemu, z chwilą pierwszej rejestracji w Systemie akceptuje niniejszy Regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z oświadczeniem i zapewnieniem przez Użytkownika, że ukończył 18 lat oraz posiada zdolność do czynności prawnych.

Rejestrując się w Systemie i uzyskując do niego dostęp, Użytkownik zapewnia i oświadcza również, że informacje udzielone Usługodawcy przez Użytkownika są zgodne z prawdą i rzetelne, a tym samym nie mają na celu wprowadzenia Usługodawcy lub kogokolwiek innego w błąd.

Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin zobowiązuje się, że nie będzie naruszał żadnych obowiązujących przepisów prawnych, w tym praw autorskich, praw do patentów, praw do znaków towarowych ani innych praw własności intelektualnej osób trzecich, a także kodeksów etycznych, właściwych dla siebie przepisów i wytycznych zawodowych oraz zasad współżycia społecznego.

data aktualizacji: 2 lutego 2022 r.